نکات حرفه اى در پذیرش هتل

///نکات حرفه اى در پذیرش هتل

نکات حرفه اى در پذیرش هتل

١– برخورداري از سلامت جسمي و بهداشت شخصي،

٢– لبخند شيرين و طبيعي و بسيار جذاب ،

٣– به اهميت كار واقف باشد و بداند كه اگر اشتباه فردي داشته باشد،به حساب كل هتل است.

٤– انتقال اطلاعات در زمان تحويل و تحول شيفت ها ،

٥– برخورداري از رفتار خوب ورودي با چهره ي بشاش ،ضمن اينكه نياز ميهمان بايد شناخته شود.

Leave A Comment

62 + = 71