• تعیین سود خالص رستوران با در نظر گرفتن هزینه های سربار
 • امکان متصل نمودن فاکتورها به انبار رستوران که همزمان با انجام مراسم مواد اولیه مربوط به فاکتور از موجودری انبار رستوران کم شود .
 • تهیه رسیپی (یا امکان تعریف فرمول) برای کلیه منوهای قابل فروش
 • محاسبه قیمت تمام شده از کلیه منوهای قابل فروش
 • آشنایی با کلیه مواد مورد نیاز واحد
 • کنترل کلیه بن های رستوران و آشپزخانه و مغایرت یابی
 • تهیه گزارشات مربوط به کاست هر غذا و کل فروش یک روز و فروش یک بازه زمانی
 • کنترل درآمد روزانه هر رستوران
 • تهیه قیمت تمام شده غذای کارکنان
 • تهیه گزارشات استاندارد و واقعی غذا و توجیه انحرافات
 • تهیه گزارشات مالی و آماری روزانه-ماهانه و سالیانه
 • تهیه گزارشات ریالی و مقداری و تعدادی
 • کنترل حواله انبارها و نظارت ورود و خروج مواد
 • کنترل مقایسه ای مواد درخواستی- مصرفی و ضایعات
 • تهیه گزارشات مصرفی و فروش
 • تهیه گزارشات مغایرت ها جهت بررسی و ارائه به مدیران ذیربط
 • بررسی و کنترل درخواست خرید و خرید کالا
 • کنترل و نظارت بر پروسه های مصرف
 • کنترل و نظارت بر مواد موجود در انبار
 • تفکیک هزینه های پرسنلی و مسافری
 • موجودی گیری از انبار مصرفی
 • ارائه گزارشات منطقی و عملی بابت نوسانات کاست
 • -بررسی و تجزیه و تحلیل علل و افزایش (کاهش) کاست
 • تهیه گزارش انحرافات فروش، هزینه ها و موجودی ها