سیستم حقوق و دستمزد طلوع

/سیستم حقوق و دستمزد طلوع
سیستم حقوق و دستمزد طلوع2018-10-08T15:39:11+03:30

اطلاعات پایه و عملیات:

 • امکان ثبت اطلاعات پرسنل به صورت نامحدود اعم از اطلاعات شناسنامه ای و هویتی، اطلاعات بیمه ای و مالیاتی، اطلاعات بانکی جهت واریز حقوق به حساب، اطلاعات تحصیلی، اطلاعات استخدامی و اطلاعات تماس و …
 • امکان تعریف مزایای مستمر و غیر مستمر به صورت نامحدود بر اساس سه نوع محاسبه (ثابت، بر اساس کارکرد، حداکثر 30 روز).
 • امکان درج فرمول های محاسباتی برای آیتم های مستمر و غیر مستمر.
 • امکان تعیین تعلق بیمه و مالیات به آیتم های حکمی.
 • امکان تعریف آیتم های کارکردی به صورت 10 مورد پیش فرض و 6 مورد سایر بسته به نیاز هر مجموعه.
 • امکان تعریف کسورات ثابت (بیمه، مالیات) و قسطی (وام) حقوق.
 • امکان تعریف انواع پس انداز.
 • امکان تنظیم جدول مالیاتی حقوق.
 • امکان تعریف دوره های کاری.
 • امکان تعریف حکم پرسنل برای تمام دوره های کاری.
 • امکان تعیین نوع کسر بیمه (پرداخت بیمه توسط کارفرما، پرداخت بیمه توسط کارگر، پرداخت بیمه به صورت 23% کارفرما و 7% کارگر).
 • امکان ثبت وام برای پرسنل و کسر اقساط به طور اتوماتیک ماهیانه.
 • امکان ثبت پس انداز برای پرسنل و کسر پس انداز به صورت ماهیانه (بر اساس فرمول و یا بطور مبلغ ثابت ماهیانه).
 • امکان ارتباط با کدینگ حسابداری (به منظور لینک حساب مساعده، غذای پرسنل و … به سیستم حقوق و دستمزد).
 • امکان ارتباط سیستم حقوق و دستمزد با دستگاه ثبت ساعت ورود و خروج پرسنل.
 • امکان ثبت کارکرد به صورت انفرادی و گروهی.
 • امکان ثبت کارکرد به صورت ماهیانه و روزانه.
 • امکان ثبت کارکرد به صورت انتقال از فایل، انتقال از ماه های قبل، انتقال از فایل های خروجی دستگاه های ساعت زن.
 • امکان ثبت انواع مرخصی نظیر استحقاقی، استعلاجی، مجاز و …
 • امکان ثبت پرداخت های موردی بر پرسنل نظیر پاداش و … به صورت های پرداخت به پرسنل شخص – پرسنل قسمت مشخص و تمام پرسنل.
 • امکان ثبت کسورات مورد پرسنل نظیر جرائم و … به صورت های پرداخت به پرسنل شخص – پرسنل قسمت مشخص و تمام پرسنل.
 • امکان محاسبه حقوق به صورت فقط حقوق یا مزایای مورد به صورت انفرادی ، گروهی، بیمه شده و بیمه نشده.
 • امکان ثبت سند حسابداری برای شناسایی حقوق و نیز ثبت سند پرداخت حقوق به پرسنل به صورت خالص ماه و یا مانده.

گزارشات:

 • امکان صدور و چاپ فیش حقوقی به صورت انفرادی و گروهی.
 • امکان مشاهده و چاپ گزارش حقوق با امکان تعیین فیلدهای مورد نیاز (ساخت پیدمان دلخواه توسط کاربر).
 • امکان مشاهده و تهیه فایل بیمه به منظور ارسال به سازمان تامین اجتماعی.
 • امکان مشاهده و تهیه فایل مالیاتی به منظور ارسال به سامانه مالیات حقوق پرسنل.
 • امکان مشاهده و تهیه فایل بانک.
 • امکان مشاهده و چاپ گزارش کارکرد پرسنل.
 • امکان مشاهده و چاپ احکام پرسنل.
 • امکان مشاهده و چاپ اطلاعات پرونده ای پرسنل.
 • امکان مشاهده و چاپ کاردکس مرخصی.
 • امکان مشاهده و چاپ گزارش مزایا و کسورات موردی پرسنل.
 • امکان مشاهده و چاپ گزارشات مربوط به وام های پرسنل.
 • امکان مشاهده و چاپ گزارشات مربوط به پس انداز پرسنل.
 • تمامی گزارشات به فرمت های Excel, PDF, HTML, JPEG و … قابل استخراج می باشد.