شرکت طلوع زاینده رود در راستای بهبود خدمات و محصولات خود، نیاز به داشتن آگاهی از نظرات شما میباشد. در صورت تمایل در راستای تحقق این هدف در نظرسنجی زیر شرکت نمایید.
از همکاری شما سپاسگزاریم.

نظرسنجی در طلوع

1. [poll id=”1″ ]

2. [poll id=”2″ ]

3. [poll id=”3″ ]

4. [poll id=”4″ ]

5. [poll id=”5″ ]

6. [poll id=”6″ ]