توضیحات پروژه

جهت ثبت و نگهداری ارزش ریالی اموال و دارایی های ثابت مجموعه و محاسبه استهلاک اموال میتوان از بسته نرم افزاری اموال طلوع بهره برد و برترین ویژگی این نرم افزار مشخص بودن دارایی های مجموعه و کاهش هزینه مالیات مجموعه میباشد.

ویژگی های بسته نرم افزاری اموال طلوع

تعریف کالاها به همراه مشخصات کامل و مختص به هر کالا، در طبقات مختلف (طبقات۱۴ گانه ابلاغ شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و طبقات سفارشی تعریف شده توسط کاربر)
تعریف پیش فرض طبقات ۱۴گانه و دیگر طبقات استاندارد وزارت امور اقتصادی و دارایی که سیستم توانایی ارائه آنها را به طور اتوماتیک دارامی باشد
تعریف نهادها، ادارات، شرکتها و غیره، به عنوان طرف مقابل جهت تبادل اموال (امانت، اجاره، خرید، فروش و غیره)
گزارش کلیه عملیات شامل اطلاعات خرید، فروش، اسقاط، نقل و انتقالات، تعمیرات اساسی،افزایش و کاهش ارزش اموال
ثبت حوادث رویداده شده برای اموال(فروش ، اهدا و اسقاط)
تعریف اموال منقول و غیر منقول
امکان ثبت فیلدهای اطلاعاتی برای هریک از اموال
امکان تعریف اموال به صورت موردی و گروهی
امکان تخصیص شماره به اموال اعم از منقول و غیرمنقول
تعیین زمان بهره برداری از دارایی و زمان بلا استفاده ماندن دارایی
تعیین محل استقرار فیزیکی اموال
تحویل وتحول اموال ما بین افراد
سوابق نقل و انتقال اموال بین واحدهای مختلف
امکان تعریف مراکزهزینه برای اموال
محاسبه اتوماتیک استهلاک اموال

محاسبه استهلاک در بازه های زمانی ماهانه یا سالیانه بصورت دلخواه
امکان ثبت روش ها و قوانین محاسبه استهلاک برای هر گروه از اموال
امکان ثبت اتوماتیک سند استهلاک
امکان تهیه کارت اموال به همراه تمام عملیات انجام شده روی اموال
گزارش اظهارنامه مالیاتی جهت تکمیل اظهارنامه مالیاتی عملکرد در پایان هر دوره مالی

گزارش خلاصه استهلاک
گزارش تفصیلی استهلاک
گزارش استهلاک براساس گروه های اموال
گزارش از اموال تحویلی به هرفرد
گزارش از موجودی اموال
گزارش از موجودی اموال زیر مجموعه یک گروه خاص از گروههای اموال