توضیحات پروژه

با توجه به امکانات موجود در بسته نرم افزاری حقوق و دستمزد طلوع، محاسبه حقوق پرسنل و لیست بیمه، لیست دارایی، لیست حقوق برای بانک، سنوات، حق مسکن، ساعات کاری، اضافه کاری و کسری کار و مرخصی و کسر قسط مساعده از حقوق و کلیه مواردی که مربوط به پرداخت حقوق پرسنل میباشد با بهره بردن از این بسته، قابل انجام است.

 • ویژگی های بسته نرم افزاری حقوق و دستمزد
 • امکان تعریف انواع ایتمهای حقوق و دستمزد و امکان تعریف فرمول برای آنها
  امکان تعریف انواع کسورات حقوق و دستمزد و امکان تعریف فرمول برای آنها
  امکان تعریف انواع وام
  امکان تعریف انواع پس انداز
  امکان تعریف پرسنل به همراه مشحصات کامل آنها
  امکان تعریف حکم پرسنل
  امکان تعریف وام پرسنل و کسر اقساط به صورت اتو ماتیک
  امکان تعریف پس انداز برای پرسنل و کسر به صورت ماهانه
  امکان ارتباط با دستگاه کارت زن جهت کارکرد پرسنل
  امکان ارتباط با کدینگ حسابداری جهت محاسبه مساعده و غیره
  محاسبات اتوماتیک حقوق و دستمزد
  تهیه فایل بیمه
  تهیه فایل دارایی
  تهیه فایل بانک
  توانایی اختصاصی کردن نرم افزار و اضافه کردن هرگونه پارامتر و یا موردی برحسب نیاز