توضیحات پروژه

با بسته نرم افزاری رستوران طلوع شما میتوانید کلیه امور گردش مالی و تعدادی و مقداری رستوران و موجودی و کاست و بهای تمام شده منوی رستوران را همراه با سفارشگیر تبلت داشته باشید. و همچنین میتوانید موجودی کالاهای خام و تبدیل آنها به یکدیگر را انجام دهید.

زیرسیستم ها و ویژگی های بسته رستوران

سیستم انبارداری

سیستم حسابداری

کاست کنترل
پیشبینی مواد
تولید
غذای پرسنلی