توضیحات پروژه

دربسته نرم افزاری مالی اداری طلوع کلیه نیازهای قسمت مالی اداری یک مجموعه را میتوان پیدا نمود و این قسمت ها با توجه به نیاز هر مجموعه قابل کم و زیاد شدن میباشد.

زیرسیستم ها و ویژگی های بسته مالی اداری

  • بسته نرم افزاری اموال
  • بسته نرم افزاری حقوق و دستمزد
  • صندوق جهت دارایی
  • بسته نرم افزاری اتوماسیون اداری