کارگاه آموزشی برنامه حقوق و دستمزد

//کارگاه آموزشی برنامه حقوق و دستمزد
کارگاه آموزشی برنامه حقوق و دستمزد2019-10-06T16:16:38+03:30

Project Description

• آشنایی با انواع حقوق و مزایای مستمر پرداختی به کارکنان
• آشنایی با انواع مزایای مستمر نقد و غیر نقدی پرداختی به کارکنان
• آشنایی با انواع کسورات حقوق
• آشنایی با چگونگی محاسبه اضافه کاری، حق ماموریت، حق سنوات، پایه سنوات، عیدی و دیگر آیتم های حقوقی
• آشنایی با مزایای مشمول و غیر مشمول بیمه و مالیات
• آشنایی با مالیات بر درآمد حقوق و معافیت های مالیاتی
• آشنایی با بیمه تامین اجتماعی
• آشنایی با انواع مرخصی
• آشنایی با انواع ذخیره (عیدی، سنوات و …)
• آشنایی با قرارداد کار و قوانین مهم کار
• آشنایی با چگونگی ثبت کارکرد پرسنل
• آشنایی با چگونگی ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد
• آشنایی با تهیه لیست حقوق و دستمزد با استفاده از نرم افزار صفحه گسترده اکسل
• آشنایی با چگونگی تهیه لیست بیمه در نرم افزار تامین اجتماعی و ارسال آن
• آشنایی با چگونگی تهیه و ارسال لیست مالیات حقوق (نرم افزار salary)
• آشنایی با سیستم حقوق و دستمزد در نرم افزار حقوق و دستمزد

 

ثبت نام در این دوره

Project Details