کارگاه آموزشی برنامه انبار  و کاست کنترل

//کارگاه آموزشی برنامه انبار  و کاست کنترل
کارگاه آموزشی برنامه انبار  و کاست کنترل2019-10-06T16:15:38+03:30

Project Description

 

 • آشنایی با لزوم انبارداری ، تعاریف و اصطلاحات
 • آشنایی با فرایند خرید و ورود کالا به انبار
 • آشنایی با چگونگی دریافت کالا (تحویل) و چینش در انبار
 • آشنایی با مفاهیم حداقل و حداکثر موجودی و نقطه سفارش
 • آشنایی با سیستم انبار گردانی و کنترل انبار
 • آشنایی با فرم های انبار (درخواست خرید، درخواست کالا از انبار، رسید و حواله و …)
 • آشنایی با کاردکس ریالی و تعدادی کالا
 • آشنایی با روش های ارزیابی موجودی پایان دوره انبار
 • آشنایی با سیتم کدینگ و کد گذاری کالا ها در انبار
 • آشنایی با فرایند جابجایی کالا در انبار
 • آشنایی با شرح وظایف انباردار
 • آشنایی با فرمول تولید و کاست کنترل
 • آشنایی با استاندارد های حسابداری مرتبط با انبار (موجودی کالا، ضایعات و …)
 • آشنایی با انواع موجودی در انبار
 • آشنایی با مفهوم و چگونگی ریالی کردن اسناد انبار
 • آشنایی با عملیات پایان سال انبار، ارزیابی موجودی و …
 • آشنایی با ثبت های حسابداری در فرایند انبار داری
 • آشنایی با گزارشات متنوع انبار

ثبت نام در این دوره

Project Details