مهارت هاي حرفه اي يك كارمند پذيرش

///مهارت هاي حرفه اي يك كارمند پذيرش

مهارت هاي حرفه اي يك كارمند پذيرش

1-مهارت هاي ظاهري:

لباس يونيفرم باید تميز و اتو شده باشد،استفاده از اتيكت نام و سِمت بر روي يونيفرم ضروري است(سمت راست)،كفش ها تميز واكس زده شده باشد،پشت پيشخوان با قامت راست باید ايستاد، دست خود را در جيب نگذاريم و به ميز پذيرش يا ديوار تكيه نكنيم. 👨‍💼

2-كنترل بوي بدن:

از طريق دوش گرفتن و استفاده از دئو دورانت، تميزي و خوشبويي دهان، استفاده از عطر و آرايش، تميز نگه داشتن دست ها و كوتاه نگه داشتن ناخن ها.

3-رفتار ذاتي:

در برخورد با میهمان بسيار مودب بوده و هرگز نشان ندهيد كه دربرابر میهمان كم تحمل هستيد،در مورد میهمان از ظاهر او پيش داوري نكنيد، با حوصله به صحبت میهمان ها گوش بدهيد،احتياجات میهمان را پيگيري كنيد.هميشه سعي كنيد تبسمي بر لب داشته باشيد.🙂

 

مطلب مرتبط: نکات ضروری در پذیرش هتل

Leave A Comment

+ 33 = 36