اطلاعات پایه و عملیات:

  • امکان ثبت دریافت های نقدی به واحد های ریالی و ارزی.
  • امکان ثبت دریافت حواله بانکی یا کارت بانک.
  • امکان ثبت پرداخت های نقدی به واحد های ریالی و ارزی.
  • امکان ثبت هرگونه دریافت و پرداخت.

گزارشات:

  • امکان مشاهده و چاپ فرم های رسید دریافت و پرداخت نقدی و بانکی.
  • امکان مشاهده و چاپ گزارش از حساب اشخاص و سایر حسابها.