کاست کنترل (کنترل هزینه هتل)

/کاست کنترل (کنترل هزینه هتل)
کاست کنترل (کنترل هزینه هتل)2018-08-18T15:09:49+04:30


اطلاعات پایه و عملیات

 • تعیین سود خالص رستوران با در نظر گرفتن هزینه های سربار
 • امکان متصل نمودن فاکتورها به انبار رستوران که همزمان با انجام مراسم مواد اولیه مربوط به فاکتور از موجودری انبار رستوران کم شود .
 • تهیه رسیپی (یا امکان تعریف فرمول) برای کلیه منوهای قابل فروش
 • محاسبه قیمت تمام شده از کلیه منوهای قابل فروش
 • آشنایی با کلیه مواد مورد نیاز واحد
 • کنترل کلیه بن های رستوران و آشپزخانه و مغایرت یابی
 • کنترل درآمد روزانه هر رستوران
 • تهیه قیمت تمام شده غذای کارکنان
 • کنترل حواله انبارها و نظارت ورود و خروج مواد
 • کنترل مقایسه ای مواد درخواستی- مصرفی و ضایعات
 • بررسی و کنترل درخواست خرید و خرید کالا
 • کنترل و نظارت بر پروسه های مصرف
 • کنترل و نظارت بر مواد موجود در انبار
 • تفکیک هزینه های پرسنلی و مسافری
 • موجودی گیری از انبار مصرفی
 • -بررسی و تجزیه و تحلیل علل و افزایش (کاهش) کاست

 • گزارشات

 • امکان مشاهده و چاپ انحرافات فروش، هزینه ها و موجودی ها
 • امکان مشاهده و چاپ منطقی و عملی بابت نوسانات کاست
 • امکان مشاهده و چاپ مغایرت ها جهت بررسی و ارائه به مدیران ذیربط
 • امکان مشاهده و چاپ استاندارد و واقعی غذا و توجیه انحرافات
 • امکان مشاهده و چاپ مالی و آماری روزانه-ماهانه و سالیانه
 • امکان مشاهده و چاپ ریالی و مقداری و تعدادی
 • امکان مشاهده و چاپ مربوط به کاست هر غذا و کل فروش یک روز و فروش یک بازه زمانی
 • امکان مشاهده و چاپ مصرفی و فروش