ردیفاستانشهرنامتلفن ۱تلفن ۲
۱اردبیلسرعیندکتر پورحسین۰۹۱۴۴۵۶۸۰۲۸۰۴۵۲۲۲۲۱۵۵۰
۲مازندرانساریمهندس مهدی بخش۰۹۱۱۱۵۲۰۶۴۲۰۱۱۳۳۳۱۴۲۵۹
۳مازندرانفریدون کنار – بابلسرمهندس آزادی۰۹۱۱۹۱۱۴۲۲۸۰۹۳۶۵۳۵۲۰۰۵
۴مازندرانمحمود آبادمهندس فتحی۰۹۱۱۹۲۱۷۱۹۱۰۹۳۵۳۶۶۵۸۶۰
۵مازندرانقائمشهرمهندس حسینی سیدی۰۹۱۱۱۲۴۵۵۹۲
۶خراسان رضویمشهدمهندس بیک یزدی۰۹۱۵۵۰۳۲۹۳۵
۷خراسان رضویمشهد۰۳۱۳۶۲۶۵۲۷۶