ردیف استان شهر نام تلفن ۱ تلفن ۲
۱ اردبیل سرعین دکتر پورحسین ۰۹۱۴۴۵۶۸۰۲۸ ۰۴۵۲۲۲۲۱۵۵۰
۲ مازندران ساری مهندس مهدی بخش ۰۹۱۱۱۵۲۰۶۴۲ ۰۱۱۳۳۳۱۴۲۵۹
۳ مازندران فریدون کنار – بابلسر مهندس آزادی ۰۹۱۱۹۱۱۴۲۲۸ ۰۹۳۶۵۳۵۲۰۰۵
۴ مازندران محمود آباد مهندس فتحی ۰۹۱۱۹۲۱۷۱۹۱ ۰۹۳۵۳۶۶۵۸۶۰
۵ مازندران قائمشهر مهندس حسینی سیدی ۰۹۱۱۱۲۴۵۵۹۲
۶ خراسان رضوی مشهد مهندس بیک یزدی ۰۹۱۵۵۰۳۲۹۳۵
۷ خراسان رضوی مشهد ۰۳۱۳۶۲۶۵۲۷۶