هدف اصلی شرکت طلوع زاینده رود رضایتمندی مشتریان می باشد.

پس از مطالعه، بازدید و بررسی های بعمل آمده توسط تحلیل گران شرکت طلوع از نرم افزار های گوناگون هتلداری، به این نتیجه رسیده ایم که در بسیاری از موارد به گزارشات مهم و ضروری نرم افزارها پرداخته نشده است و گاها حتی دریغ از یک اشاره!!!
به همین دلیل هتلداران از داشتن یک نرم افزار کامل، خصوصا در بخش آمار و گزارشات، محرومند و ناچار به تهیه اغلب گزارشات، بصورت دستی (علی رقم داشتن سیستم نرم افزاری) می باشند
دستیابی به این مهم باعث شده است تا بسیاری از هتلداران، بعد از خرید نرم‌افزار و کار با آن، رضایت چندانی از نرم افزار نداشته باشند و این امر موجب تغییر و تعویض نرم‌افزار می‌باشند که در نهایت نتیجه دلخواه و مطلوبی را به‌ دست نخواهند آورد.
“گاهی حتی با اعمال تغییرات در نرم افزار مورد استفاده، شرایط از آنچه که هست هم بدتر می گردد و عوایدی جز یک چرخه کاری معیوب نخواهد داشت”
حال با در نظر گرفتن موارد فوق و پیش بینی و وجود چنین تمهیداتی در نرم افزار هتلداری طلوع، برخی از هتل ها در سال های اخیر اقدام به تعویض نرم افزار خود و انتخاب نرم افزار هتلداری طلوع نموده اند. در جدول ذیل به نام برخی از این هتل ها و نرم افزار پیشین آنها اشاره شده است

ردیفنام واحد اقامتیاستانشهرنوع واحد اقامتیشرح واحد اقامتینرم افزار قبلی
۱هتل بین المللی لیپارسیستان و بلوچستانچابهارهتل⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️رایین سیستم
۲هتل ارگیزدیزدهتل⭐️⭐️⭐️⭐️پرک
۳هتل بزرگ دریاارومیهمراغههتل⭐️⭐️⭐️⭐️رایین سیستم
۴هتل گسترشآذربایجان شرقیتبریزهتل⭐️⭐️⭐️⭐️پرک
۵هتل جام جمفارسشیرازهتل⭐️⭐️⭐️⭐️هریس (میزبان)
۶هتل بادلهمازندرانساریهتل⭐️⭐️⭐️⭐️هریس (میزبان)
۷هتل بین المللی لالهیزدیزدهتل⭐️⭐️⭐️⭐️رایین سیستم
۸هتل مروارید صدرامازندرانبهشهرهتل⭐️⭐️⭐️⭐️پرک
۹هتل جنتخراسان رضویمشهدهتل⭐️⭐️⭐️⭐️پرک
۱۰هتل سفیراصفهاناصفهانهتل⭐️⭐️⭐️⭐️رایین سیستم
۱۱هتل اسرممازندرانساریهتل⭐️⭐️⭐️⭐️مارلیک
۱۲هتل ونوساصفهاناصفهانهتل⭐️⭐️⭐️⭐️مارلیک
۱۳هتل زهرهاصفهاناصفهانهتل⭐️⭐️⭐️⭐️مارلیک
۱۴هتل کورشمازندرانچالوسهتل⭐️⭐️⭐️⭐️مارلیک
۱۵هتل چهل پنجرهاصفهاناصفهانهتل⭐️⭐️⭐️⭐️مارلیک
۱۶هتل اصفهاناصفهاناصفهانهتل⭐️⭐️⭐️رایین سیستم
۱۷هتل پردیساصفهانمبارکههتل⭐️⭐️⭐️پرک
۱۸هتل پیامزنجانزنجانهتل⭐️⭐️⭐️پرک
۱۹هتل پروازبوشهربوشهرهتل⭐️⭐️⭐️پرک
۲۰هتل عتیقاصفهاناصفهانهتل⭐️⭐️⭐️پرک
۲۱هتل جهانگردیاصفهاناردستانهتل⭐️⭐️⭐️پرک
۲۲هتل نگینخوزستانخرم شهرهتل⭐️⭐️هریس (میزبان)
۲۳هتل سبزخوزستانخرم شهرهتل⭐️⭐️هریس (میزبان)