دانلود استانداردهای حسابداری

/دانلود استانداردهای حسابداری
دانلود استانداردهای حسابداری2018-10-22T10:34:25+03:30

استانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است. مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با هدف تدوین استانداردهای حسابداری هماهنگ تهیه و به پیوست این مجموعه ارائه شده‌است.

دامنه کاربرد استانداردهای حسابداری، صورتهای مالی با مقاصد عمومی (که از این به بعد صورتهای مالی نامیده می‌شود) است که به منظور ارائه اطلاعات مفید در مورد وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری جهت تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان تهیه می‌شود.

استانداردهای حسابداری در مورد صورتهای مالی کلیه واحدهای تجاری (انتفاعی) اعم از این که در بخش خصوصی یا عمومی فعالیت کند، کاربرد دارد. اگرچه این استانداردها معطوف به واحدهایی است که با هدف کسب سود فعالیت می‌کنند اما عمدتاً در مورد واحدهای غیرانتفاعی نیز با اعمال تعدیلات لازم کاربرد دارد.

واحدهای تجاری خارج از کشور که مالکیت آن‌ها متعلق به واحدهای تجاری ایرانی است در صورتی‌که در تهیه و ارائه صورتهای مالی خود تابع مقررات و استانداردهای حسابداری محلی باشند، ملزم به رعایت الزامات استانداردهای حسابداری ایران نیستند. با این حال در مواردی که واحد تجاری، واحد فرعی یک واحد سرمایه‌گذار ایرانی باشد، تهیه صورتهای مالی واحد فرعی براساس استانداردهای حسابداری ایران نیز جهت استفاده در تهیه صورتهای مالی تلفیقی ضروری است.

دانلود تمامی استانداردهای حسابداری

مفاهیم نظری گزارشگری مالی

1- نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي

2- صورت‌ جريان‌ وجوه نقد

3- درآمد عملياتي

4- ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي

5- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

6- گزارش‌ عملكرد مالي

7- حسابداری مخارج تحقیق و توسعه

8- حسابداري‌ موجودي‌ مواد و کالا

9- حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت

10- حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌

11- داراييهاي ثابت مشهود

12- افشاي اطلاعات اشخاص وابسته

13- حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌

14- نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري

15- حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها

16- آثار تغییر در نرخ ارز

17- داراييهاي نامشهود

18- صورتهاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري فرعي

19- ترکیبهای تجاری

20- سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته

21- حسابداري‌ اجاره‌ها

22- گزارشگري‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌

23- حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌

24- گزارشگري‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري

25 – گزارشگري‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف

26- فعاليتهاي‌ كشاورزي

27- طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي

28- فعاليتهاى بيمه عمومى

29- فعاليتهاي ساخت املاک

30- سود هر سهم

31- داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده

32- كاهش ارزش داراييها

33- مزایای بازنشستگی کارکنان