اطلاعات پایه و عملیات:

  • امکان ثبت وقایع ، یادداشت ها، قرار ملاقات ها و جلسات مهم.
  • امکان ثبت رخدادها بر اساس نوع رخداد، تاریخ و ساعت رخداد
  • امکان گزارشگیری از وقایع و یادداشت های ثبت شده بر اساس نوع رخداد، تاریخ و ساعت رخداد، تاریخ و ساعت ثبت، کاربر ثبت کننده و شرح رخداد وقایع.