آموزش سیستم دفترداری 1

//آموزش سیستم دفترداری 1
آموزش سیستم دفترداری 12019-10-06T16:15:01+03:30

Project Description

 • آشنایی با تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات حسابداری
 • آشنایی با کدینگ و طبقه بندی حساب ها
 • آشنایی با معادله حسابداری و ماهیت حساب ها
 • آشنایی با تجزیه، تحلیل و ثبت رویداد های مالی (آشنایی با اسناد حسابداری)
 • آشنایی با اسناد مثبته حسابداری و ثبت رویداد های مالی در دفاتر حسابداری قانونی (روزنامه و کل)
 • آشنایی با تهیه تراز آزمایشی
 • آشنایی با تهیه و تنظیم صورت های مالی
 • آشنایی با اصلاحات و بستن حساب ها در پایان سال مالی
 • آشنایی با شیوه تعریف حساب، کد گذاری آن در یک سیستم حسابداری
 • آشنایی با فرم سند و انواع عملیات بر روی سند در سیستم حسابداری
 • آشنایی با فرم تراز آزمایشی و تجزیه و تحلیل آن در سیستم حسابداری
 • آشنایی با انواع سند (موقت، دائم، پیش نویس)
 • آشنایی با خلاصه سند و کاربرد آن

ثبت نام در این دوره

Project Details