دوره خانه داری در هتل

//دوره خانه داری در هتل
دوره خانه داری در هتل2019-10-06T16:12:58+03:30

Project Description

 • آشنایی با صنعت هتلداری و معرفی انواع هتل ها
 • آشنایی با انواع تخت و اتاق و تجهیزات هتلی داخل اتاق ها
 • آشنایی با ابزار آلات نظافت و مواد مصرفی در خانه داری و لاندری هتل
 • آشنایی با منابع انسانی هتل در بخش خانه داری
 • آشنایی با شرح مراحل نظافت اتاق ها و فضاهای هتل
 • آشنایی با تهیه و اجرای گزارش های خانه داری
 • آشنایی با آداب معاشرت در خانه داری
 • آشنایی با چارت سازمانی بخش خانه داری هتل و شرح وظایف مربوطه
 • آشنایی با ارتباط واحد خانه داری با سایر واحد های هتل
 • آشنایی با خطر های موجود در بخش خانه داری هتل
 • آشنایی با ایمنی در بخش خانه داری
 • آشنایی با حیطه مسئولیت های خانه دار
 • آشنایی با شیوه کار با نرم افزار خانه داری و تحلیل گزارشات
 • آشنایی با چک لیست های خانه داری و اهمیت آن
 • آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر بخش خانه داری
 • آشنایی با واحد لاندری
 • آشنایی با گردش کار در بخش لاندری