سیستم پیامک نرم افزار طلوع

/سیستم پیامک نرم افزار طلوع
سیستم پیامک نرم افزار طلوع2018-10-08T16:26:07+03:30

اطلاعات پایه و عملیات:

 • امکان تنظیم متن پیش فرض پیامک ارسالی در لحظه ی پذیرش به تفکیک جنسیت (آقا و خانم) و بر اساس بازه زمانی .
 • امکان تنظیم متن پیش فرض پیامک ارسالی در لحظه ی تسویه حساب به تفکیک جنسیت (آقا و خانم) و بر اساس بازه زمانی.
 • امکان تنظیم متن پیش فرض پیامک ارسالی در روز تولد میهمانان به تفکیک جنسیت (آقا و خانم)
 • امکان تنظیم متن پیش فرض پیامک ارسالی در روز ازدواج میهمانان به تفکیک جنسیت (آقا و خانم)
 • امکان تنظیم متن پیش فرض پیامک ارسالی در تاریخ ها و مناسبات خاص به تفکیک جنسیت (آقا و خانم)
 • امکان ارسال اتوماتیک پیامک به میهمانان در لحظه پذیرش با توجه به متن تنظیم شده.
 • امکان ارسال اتوماتیک پیامک در لحظه تسویه با توجه به متن تنظیم شده.
 • امکان ارسال اتوماتیک پیامک در روز تولد میهمانان با توجه به متن تنظیم شده.
 • امکان ارسال اتوماتیک پیامک در روز ازدواج میهمانان با توجه متن تنظیم شده.
 • امکان ارسال اتوماتیک پیامک در روزها و مناسبات خاص با توجه متن تنظیم شده.
 • امکان ارسال پیامک به مدیر در لحظه ثبت فاکتور.
 • امکان ارسال پیامک به مدیر در لحظه ویرایش فاکتور.
 • امکان ارسال پیامک به مدیر در لحظه حذف فاکتور.
 • امکان ارسال پیامک به طرف حساب در لحظه ثبت فاکتور.
 • امکان ارسال پیامک گردش حساب یا مانده حساب انتخابی به مدیر.
 • امکان ارسال اتوماتیک پیام به مدیر در لحظه بیشتر شدن مبلغ از سقف مجاز تعیین شده. (گردش حساب، مانده حساب، مبلغ بدهکاری و مبلغ بستانکاری)
 • امکان ارسال پیامک به صورت یک طرفه و دو طرفه.
 • امکان ارسال پیامک به صورت دستی برای لیست انتخاب شده در دفتر تلفن.
 • امکان ارسال پیامک انبوه.
 • امکان مشاهده پیام های دریافتی.
 • امکان ارسال پاسخ به پیام های دریافتی.
 • امکان حذف و بایگانی پیام های دریافتی.
 • امکان ثبت پیگیری و توضیح برای پیام های دریافتی.
 • امکان مشاهده پیام های حذف شده.