کارگاه های آموزشی طلوع

میزبانی-آشپزخانه-طراحی منو - menu design-kitchen
خانه داری - house keeping
hotel - هتلداری
sunrise treasury - خزانه داری طلوع
سیستم اموال طلوع - sunrise property
bookkeeping - دفترداری
bookkeeping - دفترداری
کاست کنترل - cost control
VAT-TAX - مالیات بر ارزش افزوده
salary - حقوق و دستمزد طلوع