کارگاه های آموزشی طلوع

خانه داری - house keeping
hotel - هتلداری
treasury - خزانه داری
اموال - property
bookkeeping - دفترداری
bookkeeping - دفترداری
کاست کنترل - cost control
VAT-TAX - مالیات بر ارزش افزوده
salary - حقوق و دستمزد